Apostille Service Chicago Center
Polskie Biuro Prawne w Chicago
Biuro Paszportowe Chicago Center
Zdjęcia Biometryczne na Polski Paszport


INFORMACJA PASZPORTOWA
Wypełniamy potrzebne formularze, robimy zdjęcia biometryczne  na polski paszport i przygotowujemy pakiet dokumentów gotowy do podania przez Was w okienku.
Zaoszczędzi to państwu czasu i mitręgi!
W razie jakiegokolwiek braku w dokumentacji niczego nie załatwicie.
Trzeba będzie wrócic do Konsulatu w inny dzień z kompletem dokumentów i jeszcze raz próbować załatwić polski paszport.


Błędnie wypełniony kwestionariusz - po odstaniu z numerkiem w kolejce w Konsulacie klientka (w bardzo podeszłym wieku) usłyszała, że ma źle wypełnione formularze na polski paszport. 
Na pytanie - Co jest źle? - usłyszała - Może sobie Pani zobaczyć w informacji na tablicy! - Następny proszę!
Zdezorientowana musiała ponownie wziąć numerek i swoje odstać ponownie nie będąc pewna czy te na nowo wypełnione formularze ma dobrze wypełnione. 

Na zapytanie skierowane do Oficera Security - gdzie są formularze paszportowe do wypełnienia gdyż w miejscu na nie przeznaczonym formularzy nie było,  usłyszała - "Niech se pani  weźmie sama w okienku".

Jak zredukować do minimum kontakt z tymi pracownikami administracji RP aby uniknąć tego nieprzyjemnego traktowania?


W naszym biurze przy 113 W. North Ave. , Chicago (5 minut od Konsulatu) wypełniamy wszelkie formularze paszportowe SZYBKO i BEZBŁĘDNIE.

Koszt wypełnienia formularzy paszportowych - komputerowo, szybko i bezbłędnie - jedyne $10.00

Paszporty polskie są drukowane w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania obywatela polskiego. 
Zalecamy złożenie wniosku na nowy paszport polski minimum na 6 miesięcy przed upływem ważności dotychczas posiadanego paszportu.

 • Polski paszport jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na polski paszport 10-letni można ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego, który spełnia wszystkie wymogi paszportu 10-letniego i może być wydany na okres do 12 miesięcy.

 • Polski paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat, a nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania. 
  Polski paszport 5-letni dla małoletniego również jest drukowany w Polsce, więc możliwe jest otrzymanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 5-letni.

 • Dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia wydaje się polski paszport tymczasowy z okresem ważności do 1 roku. Na pisemne życzenie rodziców dziecku do lat 5 może zostać wydany polski paszport 5-letni.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW O WYDANIE PASZPORTU ORAZ ODBIÓR PASZPORTU POLSKIEGO NASTĘPUJE OSOBIŚCIE. 
Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa osób trzecich ani nadesłanie dokumentów pocztą. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu polskiego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie.

Polski paszport wydawany jest wyłącznie na podstawie polskich dokumentów stanu cywilnego. Oznacza to, że osoby posiadające akt urodzenia lub małżeństwa wydany przez urząd zagraniczny, np. amerykański, powinny umiejscowić te akty w polskim urzędzie stanu cywilnego. 
UWAGA:
Załatwiamy te formalności szybko i skutecznie.


Tutaj możesz sprawdzić kiedy polski paszport oddany w Konsulacie będzie gotowy do odbioru!


WYMAGANE DOKUMENTY
Konsulat przyjmuje wyłącznie dokumenty kompletne. Ostateczną decyzję, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku paszportowego, podejmuje konsul.


I. Wydanie nowego paszportu 10-letniego (lub wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego między 5 a 13 rokiem życia) :

 • Jeden podpisany i czytelnie wypełniony kwestionariusz paszportowy (wypełniony literami drukowanymi, z uwzględnieniem polskich znaków – 
  UWAGA:
  U nas w Biurze - Wypełniamy komputerowo te formularze - szybko dokładnie i skutecznie

 • Dotychczas posiadany polski paszport – do wglądu. Dotychczasowy polski paszport może zostać zwrócony w momencie składania dokumentów w Konsulacie, konieczne jest jednak ponowne okazanie go do anulowania w momencie odbioru nowego  paszportu. Informacja o otrzymaniu przez Konsulat wydanego w kraju paszportu 10-letniego przesyłana jest do osoby zainteresowanej listownie. Po otrzymaniu zawiadomienia o paszporcie 10-letnim, dotychczasowy polski paszport należy zwrócić do Konsulatu w celu anulowania. Jeżeli paszport był zdeponowany w Konsulacie, zostanie on zwrócony po anulowaniu razem z nowym paszportem 10-letnim. 

  W przypadku dzieci urodzonych za granicą konieczne jest przedstawienie aktu urodzenia wydanego przez polski Urząd Stanu Cywilnego, wniosku o nadanie numeru PESEL oraz polskich paszportów rodziców. Jeżeli o polski paszport wnioskuje osoba pełnoletnia, która nigdy nie posiadała polskiego paszportu, musi przedstawić dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie (np. decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego) oraz odpis aktu urodzenia wydany przez polski USC wraz z wnioskiem o nadanie
  numeru PESEL.
  UWAGA:
  Załatwiamy te dokumenty szybko i skutecznie.

 • Odpis aktu małżeństwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego w przypadku ubiegania się o paszport z powodu zmiany nazwiska lub dokument potwierdzający powrót do nazwiska poprzednio używanego, wydany przez polski USC.
  UWAGA:
  Załatwiamy te dokumenty szybko i skutecznie.

 • W przypadku ubiegania się o nowy polski paszport w związku z utratą paszportu konieczne jest wypełnienie Oświadczenia o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać w naszych biurach lub wydrukować po wciśnięciu tego przycisku oraz dostarczenie ważnego polskiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.


POLSKI PASZPORT DLA DZIECKA:

Dzieciom do lat 5 wydaje się  polskie paszporty tymczasowe z ważnością na 1 rok.
Dzieciom od lat 5 do 13 wydaje się polskie paszporty z 5 letnim okresem ważności.

W imieniu dziecka wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu polskiego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Wyroki sądów zagranicznych rozstrzygające powyższe kwestie mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy zostały uznane przez właściwe sądy polskie.
UWAGA: Załatwiamy te dokumenty szybko i skutecznie.
W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu.

Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez  notariusza
, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. 

UWAGA:
Załatwiamy ten dokument szybko i skutecznie.

Przy składaniu przez rodziców wniosku o wydanie paszportu dla dziecka,  obecność dziecka jest obowiązkowa. 
Dzieci, które ukończyły 13 rok życia odbierają paszport osobiście, w obecności jednego z rodziców.
 
Jeśli dziecko było wpisane do paszportu jednego z rodziców, należy dołączyć ten dokument do wniosku, celem wcześniejszego wykreślenia dziecka z paszportu rodzica.


II. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na polski paszport 10-letni (oraz na czas oczekiwania na paszport 5-letni dla małoletniego), składa:

 • Dwa podpisane i czytelnie wypełnione kwestionariusze paszportowe.

 • Trzy zdjecia biometryczne wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 
  Jedna z fotografii powinna być podpisana na odwrocie ołówkiem (wyraźnie: imię, nazwisko i data urodzenia).

Polski paszport tymczasowy należy przedłożyć/odesłać do anulowania przy odbiorze paszportu 10-letniego (lub 5-letniego). W przypadku utraty paszportu tymczasowego konieczne jest wypełnienie zgłoszenia terminu i okoliczności utraty paszportu oraz kara $30.00


III. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego, w miejsce utraconego paszportu polskiego, w celu umożliwienia powrotu do kraju, składa:

 • Dwa podpisane i czytelnie wypełnione kwestionariusze paszportowe 

 • Trzy aktualne zdjecia biometryczne do polskiego paszportu wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 
  Jedna z fotografii
  powinna być podpisana na odwrocie ołówkiem (wyraźnie: imię, nazwisko i data urodzenia).

 • Oświadczenie o okolicznościach i dacie utraty polskiego paszportu, którego formularz można uzyskać na naszej stronie internetowej.

 • Polski dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.


CZAS OCZEKIWANIA NA POLSKI PASZPORT 
Czas oczekiwania na polski paszport drukowany w Polsce wynosi około 6 tygodni od momentu złożenia KOMPLETNYCH dokumentów. 

Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed otrzymaniem paszportu czynią to na własna odpowiedzialność. Konsulat RP nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty, mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.


OPŁATY KONSULARNE ZA POLSKI PASZPORT

W momencie składania dokumentów na polski paszport pobierana jest CAŁKOWITA opłata (za paszport + za doręczenie pocztą). Konsulat przyjmuje w urzędzie opłaty gotówką, lub korespondencyjnie w formie money order, cashier's check lub certified check.
CZEKI PERSONALNE i KARTY PŁATNICZE NIE SĄ HONOROWANE!

   • wydanie polskiego paszportu 10-letniego – 99 USD (opłata ulgowa - 50 USD)

   • wydanie paszportu w zamian za utracony - 200 USD

   • wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu ukończył 7 lat a nie ma ukończonego 13 roku życia – 41 USD

   • wydanie paszportu małoletniemu, który w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie ma ukończonego 7 roku życia – 41 USD

   • wydanie paszportu małoletniemu na żądanie rodziców – 41 USD

   • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 16 USD

   • wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu do 5 roku życia – 20 USD

   • wydanie paszportu tymczasowego - 39 USD

   • przyjęcie wniosku o nadanie numeru PESEL – 35 USD

   • doręczenie paszportu drogą pocztową na pisemny wniosek petenta, w wypadku szczególnie utrudnionego dojazdu do Konsulatu – 15 USD
     
    (W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, istnieje możliwość odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru paszportu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie. W takim przypadku konieczne jest uiszczenie opłaty za przesyłkę zwrotną w wysokości 10 USD. W przypadku ubiegania się o paszport 10-letni (lub 5-letni) i tymczasowy, opłata za przesyłkę zwrotną wynosi 30 USD)


  Ulgowa opłata na polski paszport (zniżka 50 %) przysługuje:

  • uczniom i studentom do 26 roku życia (full time) - legitymacje szkolne i uniwersyteckie musza mieć datę ważności, jeśli takiej daty nie mają, należy dostarczyć pismo ze szkoły lub uczelni poświadczające, iż dana osoba jest uczniem lub studiuje w pełnym wymiarze godzin;

  • emerytom, rencistom i kombatantom za okazaniem odpowiedniej, ważnej legitymacji albo odcinka emerytury lub renty; 

  Nie pobiera się opłaty paszportowej:

  • od osób, które w dniu złożenia podania - kwestionariusza paszportowego, mają ukończone 70 lat;

  • od osób, przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych;


Uwaga - są to informacje uzyskane drogą zbierania ich z publikacji MSWiA, Konsulatów.

O tych wymaganiach dowiadujecie się  w okienku przy oddawaniu dokumentacji.
Proszę powyższe dane traktować orientacyjnie.
Ostateczną instancją i wykładnią przepisów w tych sprawach jest urzędnik Konsulatu RP.


Wypełniamy wszystkie formularze, zrobimy zdjęcia i przygotujemy pakiet waszych dokumentów paszportowych gotowy do oddania w okienku Konsulatu RP. 
Wam pozostaje oddać w okienku ten pakiet. To wszystko!


Gdy zmieniłaś nazwisko po ślubie poza granicami Polski, gdy poza granicami Polski urodziło się dziecko a nie zarejestrowaliście jeszcze tych zdarzeń w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego - teraz już Konsulat nie wyda paszportu na nowe nazwisko lub dla dziecka! 
Nawet wtedy, gdy już mieliście wydany kiedyś paszport na to nowe nazwisko lub dziecku!

My to możemy załatwić!                   Jak?                        Pytaj!
Foto Tomczynski Passport Photo Center   jest najlepszym miejscem w Chicago aby zrobić prawidłowe zdjęcia paszportowe nie tylko na polski paszport! 
Oszczędzasz czas i pieniądze. 
Prawidłowe zdjęcia za pierwszym podejściem!
Cała załoga Foto Tomczynski Passport Photo Chicago Center jest fachowa i robi za pierwszym podejściem prawidłowe zdjęcia paszportowe i do Immigration.
Zdjecia paszportowe Passport Photo w Chicago robimy od 1986! Są to najlepsze zdjęcia paszportowe w Chicago!
Obydwa nasze Studia Fotograficzne - Foto Tomczynski Passport Photo Chicago Center są łatwo dostępne transportem publicznym.
Czynne w dogodnych godzinach.

Tylko kilka minut upływa od czasu zrobienia zdjęcia do wydania gotowych zdjęć paszportowych!

 

 
 
 
  © 2010 FotoTomczynski Co.. All Rights Reserved.